Registrar la jornada en paper no és vàlid
22 d’abril de 2022 | 2 minuts de lectura

Registrar la jornada en paper no és vàlid

L’Audiència Nacional ha estimat recentment que el registre de la jornada laboral en paper no és vàlid perquè és poc fiable, ja que no permet obtenir amb precisió el temps real treballat.

L’empresa, demandada per la representació sindical dels seus treballadors, haurà d’implantar un sistema de control horari fiable i objectiu en el termini de 30 dies i que sigui fàcilment accessible pels treballadors.

Segons l’Audiència Nacional, l’empresa no complia correctament amb l’establert per l’article 34.9 de l’Estatut dels Treballadors per dos motius: en primer lloc, perquè el registre de la jornada en paper dificulta l’accés al mateix per part dels treballadors, els seus representants i la Inspecció de Treball i Seguretat Social; i en segon lloc, perquè l’inici i final de la jornada es prenien de manera estimada, sense tenir en compte el temps que el personal de l’empresa dedicava a tasques secundàries no directament relacionades amb la seva funció principal.

Des de la implantació de la llei que obliga a les empreses espanyoles a dur el control horari dels seus treballadors les empreses han escollit diverses maneres de registrar la jornada, ja que la llei no expressa el suport (paper o fent servir un software de control horari) en què s’ha de conservar el registre.

Tanmateix amb aquesta sentència l’Audiència Nacional estableix un precendent que podria motivar les empreses a impulsar la digitalització del registre de la jornada.

S’ha de tenir en compte també que una solució informàtica ha de proporcionar els requisits que la sentència sol·licita a l’empresa demandada: