Imesd Numa: software de RRHH, control horari i presència

Si gestionar els torns, les hores treballades, l'absentisme i les vacances dels treballadors et distreu d'altres tasques més importants, Imesd Numa és l'eina que estaves buscant.
Portal de l'empleat d'Imesd Numa (disponible també en català)

Característiques clau

Portal de l'empleat

Aplicació 100% web, compatible amb la majoria de navegadors web sense necessitat d'instal·lar APPs intrusives en els dispositius des dels que s'accedeixi a l'aplicació. Des del portal de l'empleat, els treballadors poden realitzar múltiples operacions en funció dels permisos que tingui definits, com per exemple: demanar dies lliures, visites de metge, generar informes d'hores extres, etc...

Compatible amb el teletreball

Totes les nostres solucions són compatibles amb el teletreball, permetent als treballadors fitxar remotament accedint al seu portal de l'empleat sense necessitat d'instal·lar cap APP. A més, les nostres solucions són compatibles amb rellotges de fitxar de diferents mètodes de marcatge: per targeta de proximitat, reconeixement d'empremta dactilar i reconeixement facial.

Planificador d'horaris i torns

Eina que permet organitzar els empleats per equips i planificar la seva participació en els mateixos, així com els horaris que realitzaran i els dies festius, etc... Ideal per a empreses que desenvolupin activitats realitzades per equips formats per personal fix i/o variable, com per exemple hospitals, residències, hotels, etc. amb una àmplia casuística horària, en què l’organització dels torns de treball pot resultar complexa si no es disposa d’aquesta eina de programació.

Sol·licitud d'absències i dies de vacances

Facilita la comunicació entre empleats i encarregats o caps de personal per gestionar la sol·licitud de dies lliures, vacances o hores d’absència durant els períodes de treball. El treballador podrà seleccionar quin tipus de petició vol fer, si una incidència de curta o llarga durada (visita al metge, permís de matrimoni, etc) o dies festius o de vacances, permetent indicar el dia o franja de dies, l’horari, el temps màxim i algun comentari al respecte, així com un fitxer adjunt. Permet definir més d'un validador a l'hora de validar una petició mitjançant cadenes de validació.

Precisió en el càlcul d'hores treballades

Un bon software de control horari ha de permetre a l'usuari indicar amb precisió com s'han de comptabilitzar les hores ordinàries i extres, cosa que s'aconsegueix només gràcies a un dissenyador d'horaris altament configurable i adaptable a les necessitats de qualsevol empresa. Numa calcula les hores treballades sense errors i d'acord amb la normativa general, per conveni o a nivell particular de cada empleat.

Control del saldo/bossa d'hores

Possibilitat de crear una bossa d'hores (saldo) per a cada empleat que, a través de regles configurables, acumula temps treballat amb l'objectiu de compensar el diferencial entre l'establert pel conveni i el que realment s'ha treballat. Aquestes regles permeten establir límits, arrodoniments i regularitzacions automàtiques que s'apliquen sobre el saldo.

Gestió de documents

El gestor de documents permet carregar a l'aplicació arxius com per exemple: les nòmines dels treballadors, justificants d'absències, justificants de pagament, comunicacions d'empresa, etc...

Gestió de tasques

La gestió de tasques permet valorar econòmicament el temps dedicat a cada tasca que es defineixi en el programa a partir d'un històric de preus (preu/hora). Aquesta eina és ideal per a empreses en què els treballadors realitzin feines concretes dins la jornada laboral que s'han de valorar a nivell monetari, com per exemple tallers o empreses agrícoles.

Disponible en lloguer o compra

Les nostres solucions poden contractar-se en modalitat de lloguer (pagament d'una cuota mensual) o en modalitat de compra (un únic pagament), i poden instal·lar-se tant en el nostre núvol privat com en el dels nostres clients.

Modificacions a mida i integracions

Desenvolupem modificacions a mida del nostre software i integracions amb altres programes de ERP o de Nòmina amb la finalitat d'unificar bases de dades sense haver de prescindir del software de control horari més avançat del mercat.

Versions

Numa/LE

Per a empreses que només volen disposar d'un registre d'entrades i sortides del personal però sense renunciar a un control bàsic de les hores treballades i absències produïdes.

Característiques

 • Distingeix entre hores treballades normals (ordinàries) i extres.
 • Permet definir horaris partits, intensius o oberts.
 • Informes bàsics amb marcatges i càlcul automàtic d'hores.
Mira també els packs econòmics de preu tancat que venen amb NumaTime/LE!

Numa/+

Per a empreses amb treballadors que realitzen múltiples horaris amb una planificació molt diversa, i que a més desitgen altres funcionalitats com el portal de l'empleat o la gestió de documents.

Característiques (a més de les de Numa/LE)

 • Portal de l'empleat.
 • Multiusuari, multiempresa i multicentre.
 • Potent editor d'horaris, amb o sense flexibilitat horària.
 • Distingeix les hores treballades segons el tipus de dia (laborable, festiu o de vacances) per poder valorar-les de manera diferenciada.
 • Calendari personal per a cada empleat d'horaris i tipus de dia.
 • Gestió de baixes i absències.
 • Gestió de documents.

Numa/Premium

La solució més completa de control horari del mercat, amb prestacions com la gestió avançada de vacances, el control de la bossa d'hores o la valoració monetària de les hores treballades.

Característiques (a més de les de Numa/+)

 • Llicència il·limitada d'empleats.
 • Gestió de bossa d'hores (saldo).
 • Gestió avançada de dies i hores de vacances.
 • Enviament automàtic per email d'anomalies en els marcatges.
 • Valoració monetària del temps treballat segons la categoria de l'empleat.
 • Control de localització (treballadors presents/absents en temps real).

Mòduls opcionals

Peticions i validacions

El mòdul de peticions i validacions (NumaReq) permet als treballadors sol·licitar permisos i/o vacances a través del portal de l'empleat. Les sol·licituds s'envien a una cadena de validadors configurable per a cada empleat que s'encarregaran d'aprovar o rebutjar les peticions.

Sol·licitud vacances Imesd Numa

El mòdul permet també que els treballadors puguin adjuntar un o més arxius en les seves sol·licituds, i avisar-los per email quan una petició s'aprovi o es rebutgi.

Planificador

El mòdul Planificador (NumaPlan) permet gestionar simultàniament els horaris i tipus de dia d'un conjunt o equip de treballadors. És ideal per a empreses que disposen d'equips de treball la presència dels quals ha de garantir-se per a cada dia de l'any.

Planificador horaris Imesd Numa

El planificador informa, en una sola pantalla, de la programació horària de tots els empleats de l'equip, així com del total de membres que estaran disponibles per a cada dia d'un període, permetent definir mínims i màxims de cobertura.

Localitzador

El mòdul Localitzador (NumaLoc) permet conèixer en temps real on es troben els treballadors. Per fer-ho, es creen àmbits i es defineixen unes regles d'entrada i sortida dels mateixos, i a partir dels marcatges dels empleats, el localitzador informarà sobre d'on es troben.

Localitzador Imesd Numa

El localitzador és d'especial utilitat en el context de la gestió de riscos laborals per gestionar situacions d'emergència, com per exemple l'evacuació del personal de l'empresa.

Per què implementar un software de control horari i presència

A part de per complir la llei de registre de la jornada laboral, un programa de control horari ens proporciona altres avantatges que resulten claus per optimitzar els processos de gestió dels recursos humans. Alguns d’ells són els següents:

 • Disposar de dades fiables i lliures d'errors. Moltes empreses utilitzen l'Excel per apuntar manualment les entrades i sortides dels empleats, i per calcular les hores treballades. Però aquest sistema, a part d'incòmode, està exposat a contenir errors deguts a l'entrada manual de les dades.
 • Planificar els horaris i dies de vacances del personal.
 • Controlar les baixes dels treballadors de manera eficaç.
 • Agilitzar la confecció de les nòmines al poder exportar les dades de les hores treballades, baixes, etc...
 • Conèixer l'absentisme en l'empresa i determinar les causes que el provoquen, per exemple, detectant possibles horaris que acostumen a tenir un major absentisme per la seva incompatibilitat amb la conciliació laboral i familiar.

A Imesd dissenyem el nostre propi software de control horari per oferir als nostres clients una ràpida resposta davant de resolució de problemes, i flexibilitat a l’hora d’implementar petites adaptacions del programa a les seves necessitats.


T'acompanyem en el procés d'escollir la solució que més et convingui i de formar-te per començar a utilitzar-la

contacta amb nosaltres

Guia control horari