L'Audiència Nacional imposa el Control Horari

Una pregunta que sovint es plantegen els empresaris és si estan obligats a registrar l’hora d’entrada i sortida dels empleats. Si bé l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors disposa que aquest registre és obligatori quan es produeixin hores extres, una sentència recent de l’Audiència Nacional contra BANKIA ha estès aquesta obligació al control horari de tota la jornada. En la demanda contra BANKIA, els representants dels treballadors sol·licitaven a l’empresa l’establiment d’un sistema d’enregistrament de la jornada, ja que sense ell els treballadors no podien acreditar, mitjançant una prova documental, la realització d’hores extres. Per la seva banda, BANKIA al·legava que la seva decisió de no implantar aquest sistema es basava en la presumpció del compliment estricte de la jornada per part dels empleats, per la qual cosa no hi havia obligació legal que l’obligués a disposar d’un sistema de control horari. No obstant, l’Audiència ha considerat que l’obligació d’enregistrar la jornada només quan a l’empresa es realitzen hores extres manca de sentit, ja que per a que aquestes puguin comptabilitzar-se,  primer s’han de comptabilitzar les hores pactades, per la qual cosa també és necessari enregistrar aquestes últimes:

Si el registre diari de la jornada només fos obligatori quan es realitzin hores extraordinàries, provocaríem un cercle viciós (...), ja que el pressupòsit, per a que les hores extraordinàries tinguin aquesta consideració, és que es realitzin sobre la durada màxima de la jornada de treball (...), sent aquesta la raó per la que, sense el registre diari de la jornada, sigui impossible controlar la realització d'hores extraordinàries.

El control horari és una eina de modernització de les relacions laborals i, a partir d’aquesta sentència, invertir-hi suposa invertir també en la tranquil·litat de poder respondre davant d’una inspecció de treball o un requeriment judicial.

I tu? Estàs interessat en registrar la jornada dels teus empleats?