Automatitzant la sol·licitud de vacances i dies lliures
14 de març de 2019 | 2 minuts de lectura

Automatitzant la sol·licitud de vacances i dies lliures

Una de les tasques dutes a terme pels departaments de recursos humans és la d’acceptar o rebutjar sol·licituds de vacances o de dies lliures per part dels empleats. Aquesta tasca consisteix normalment en tres fases: petició, validació i registre. En la fase de petició els empleats informen al departament la seva intenció de sol·licitar uns dies o hores lliures, tasca que normalment es duu a terme a través de correu electrònic, oralment o mitjançant algun formulari escrit. La fase de validació consisteix en aprovar o rebutjar aquesta sol·licitud en funció dels criteris emprats pel personal de recursos humans. Finalment, la fase de registre consisteix en deixar constància de l’aprovació o rebuig de la sol·licitud i, en cas de ser aprovada, autoritzar l’empleat per a que pugui realitzar els dies o hores lliures sol·licitats.

Aquest procés es pot optimitzar mitjançant un software de control horari com Numa, el qual automatitza totes les fases a través d’una aplicació web a la que accedeix el personal de recursos humans i els empleats. La figura següent mostra com es realitzen cadascuna de les fases de petició, validació i registre d’una sol·licitud de dies lliures:

Numa facilita la comunicació entre empleats i encarregats per gestionar la sol·licitud de dies lliures, vacances o hores d’absència durant els períodes de treball. Un cop aprovada una sol·licitud, els dies o hores sol·licitats quedaran enregistrats a l’agenda de l’empleat, permetent així generar informes precisos de les hores treballades i pendents per treballar.