Kit Digital Imesd (fons Next Generation EU)


Imesd t'ajuda a impulsar la transformació digital de la teva empresa a través del [Programa Kit Digital](https://acelerapyme.es/), creat en el marc del Pla de Digitalització PIMEs 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya, finançat per la Unió Europea amb els fons Next Generation EU.

Quines empreses poden beneficiar-se del Kit Digital?

El Kit Digital es destina a autònoms, microempreses (fins a 9 treballadors) i PIMEs (entre 10 i 49 treballadors), siguin del sector que siguin. Totes les condicions per poder beneficiar-se del Kit Digital es recullen en l’article 8 de les bases reguladores, que es resumeixen a continuació:

 1. Tenir la consideració d’autònom, microempresa, petita o mitjana empresa.
 2. Estar inscrit en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
 3. No tenir la consideració d’empresa en crisi.
 4. Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
 5. No estar subjecte a cap ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Commissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 6. No estar afectat per cap de les prohibicions previstes en l’article 13.2 de la Llei 38 / 2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 7. No superar el límit d’ajudes de minimis.
 8. Disposar de l’avaluació del Nivell de Maduresa Digital, d’acord amb el test de diagnòstic disponible en la plataforma Acelera pyme.

## Categoria de la solució oferida per Imesd Las solució oferida per Imesd s'emmarca en la categoria de **Gestió de Processos**, que té per objectiu **digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius de les empresas beneficiàries**. En particular, la **solució de control horari d'Imesd** es classifica en la **gestió dels recursos humans**, i ofereix les característiques requerides per poder adherir-se al programa del Kit Digital, a saber:
 • Automatitza els processos manuals del registre de la jornada laboral i del càlcul d’hores treballades i l’absentisme, així com la sol·licitud i gestió de baixes i vacances dels treballadors de l’empresa.
 • Permet integrar-se amb altres solucions mitjançant APIs.
 • Permet ser actualitzada a noves versions.
 • Permet ser escalada per adaptar-se al creixement o canvis en l’estructura de l’empresa beneficiària.

Import de les ajudes

Les ajudes sobre aquesta categoria se segmenten de la següent manera:

 • Segment I (10 a 49 empleats): fins a 6.000€.
 • Segment II (3 a 9 empleats): fins a 2.000€.
 • Segment III (0 a 2 empleats): fins a 500€.

La solució oferida per Imesd: Numa

Imesd Numa és el software de control horari que Imesd ofereix en el marc del programa Kit Digital finançat pels fons Next Generation EU (categoria de gestió de processos), l’objectiu del qual és digitalitzar els processos del registre de la jornada laboral, el càlcul de les hores treballades i absentisme, i la gestió de baixes i vacances dels treballadors.

Rang de preus

Imesd Numa s’ofereix en tres modalitats segons les seves funcionalitats i segons s’adquireixi o no amb rellotges de fitxar digitals.

 • Numa/LE: per a empreses que només volen automatitzar el registre de la jornada laboral però sense renunciar a un control bàsic capaç de calcular les hores treballades i l’absentisme. Des de 300€.

 • Numa/Plus: per a empreses amb una planificació horària molt diversa, i que a més requereixin funcionalitats com el portal de l’empleat o la gestió de documents. Des de 685€.

 • Numa/Premium: la solució més completa, amb prestacions com la gestió de vacances, el control de la borsa d’hores (saldo) o la valoració monetària de les hores treballades. Des de 2.710€.

Podeu veure una comparativa més completa entre aquestes solucions aquí.

NOTA: aquests preus no inclouen els imports corresponents a serveis de parametrització, formació i traspàs de dades. El programa Kit Digital subvenciona aquests serveis fins els límits establerts segons les bases reguladores i que es resumeixen a continuació:

 • Segment I (de 10 a 49 empleats): fins a 60 hores.
 • Segment II (de 3 a 9 empleats): fins a 45 hores.
 • Segment III (0 a 2 empleats): fins a 45 hores.

Vols més informació sobre el Kit Digital?

Contacta amb nosaltres