Control horari per a treballadors a temps parcial

El passat 21 de desembre de 2013 es va publicar al BOE el Reial Decret-llei 16/2013, pel qual es disposen mesures per afavorir la contractació estable i millorar l’ocupabilitat dels treballadors. Concretament, l’article 1 del mateix modifica l’article 12.5 de l’Estatut dels Treballadors de la següent manera:

h) La jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias a que se refiere el apartado 5. El empresario deberá conservar los resúmenes mensuales de los registros de jornada durante un periodo mínimo de cuatro años. En caso de incumplimiento de las referidas obligaciones de registro, el contrato se presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite el carácter parcial de los servicios.

Amb aquesta mesura, les empreses que tinguin contractats treballadors a temps parcial hauran de dur el control horari dels mateixos en els casos que determini la llei. D’altra banda, aquests treballadors podran disposar de documentació fefaent de totes les dades i estadístiques relatives al compliment de l’horari que tinguin assignat a la jornada.

Les solucions que oferim a ImesD poden ajudar a aquestes empreses a realitzar el control horari de manera automatitzada, obtenint informes amb tot detall sobre les entrades i sortides dels empleats, les hores treballades ordinàries i complementàries, o extres, els retards, les absències i inclús les incidències degudes a baixes o malalties. Tota aquesta documentació pot guardar-se durant el període mínim que estableix la llei exportant les dades, per exemple, a documents PDF i guardant-los en l’arxiu digital de l’empresa, o bé imprimint còpies en paper. A més, si fos necessari, les nostres terminals de control horari disposen de la capacitat d’imprimir comprovants de marcatge, de manera que els empleats poden disposar d’un document que justifica cada entrada i sortida que realitzen a l’empresa.

La següent imatge mostra un exemple d’informe detallat generat pel programa AtlasTime, en què apareixen diversos comptadors d’hores: normals, extres (ambdues diürnes o nocturnes), totals, etc…

Vull més informació sobre les solucions de control horari

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Google+0
Claudi Martínez

Autor: Claudi Martínez

Claudi se incorporó a ImesD en 2003. Empezó realizando proyectos de mejora de las terminales de control horario y accesos, y posteriormente introdujo la tecnología de reconocimiento de huellas dactilares. Actualmente se encarga del diseño y desarrollo de la nueva gama de relojes de fichar y de programas ImesD. Puedes seguir sus publicaciones en Google+ o Twitter.