Control dels recursos humans: l’ HRC

A qualsevol persona que estigui en contacte amb el món de la gestió empresarial li sonarà el concepte de programes ERP i CRM, noms amb els que s’identifiquen un conjunt d’aplicacions orientades a gestionar els recursos d’una empresa (en el cas d’ERP), com la relació amb el seus clients (programes CRM).

Els programes ERP permeten gestionar molts aspectes de l’empresa: compres, vendes, stocks, finances, etc… Però en particular, permeten gestionar els recursos humans: donar d’alta/baixa un empleat, planificar el seu horari en funció de les necessitats de producció, gestionar nòmines, etc… A partir de les dades introduïdes pel personal de RRHH, aquests programes poden generar informes i altres impresos relacionats. Aquestes dades, no obstant, sovint han de recopilar-se de manera manual i han de transformar-se o adaptar-se per ser introduïts en els programes ERP. Per exemple, per preparar la nòmina d’un empleat hem de saber si aquest ha complert l’horari: ha treballat totes les hores? Si ha estat de baixa, durant quant de temps? Aquí és on intervé el concepte de “HRC” (de l’anglès, Human Resource Control), que en contrast amb l’ERP, serveix per obtenir automàticament les dades per a la getió dels recursos humans. Podem entendre l’HRC com el pas previ a l’ERP, és a dir, com un conjunt de sistemes que permeten obtenir dades directament dels moviments dels empleats en l’empresa.

L’obtenció automàtica de dades duta a terme pels sistemes HRC es realtiza enregistrant els moviments que fan els empleats al llarg de la jornada de treball en l’empresa. Per fer-ho, l’HRC requereix instal·lar un conjunt de dispositius físics (hardware) amb els que els empleats hauran d’interaccionar.

hrc-1

No obstant, les dades recopilades pels sistemes HRC no només poden ser explotades per un programa ERP, sinó que les seves aplicacions poden anar més enllà, com per exemple:

  • El control d’accés: permet o evita l’accés físic de persones a determinats recintes de l’empresa.
  • El control de localització: informa sobre on es troben els empleats dins de l’empresa en tot moment, qui està present o absent i per quant de temps.
  • El control de producció: permet fer el seguiment dels processos productius de l’empresa, com controlar el temps invertit en cada tasca, valorar els materials i costos associats, etc…

L’ HRC és, en definitiva, un conjunt d’aplicacions pensades per aquelles empreses que necessitin realitzar un control eficaç dels moviments del personal.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Google+0
Claudi Martínez

Autor: Claudi Martínez

Claudi se incorporó a ImesD en 2003. Empezó realizando proyectos de mejora de las terminales de control horario y accesos, y posteriormente introdujo la tecnología de reconocimiento de huellas dactilares. Actualmente se encarga del diseño y desarrollo de la nueva gama de relojes de fichar y de programas ImesD. Puedes seguir sus publicaciones en Google+ o Twitter.