Control de vacances, dies lliures i “moscosos”

En aquest article introduirem breument el mòdul de control de vacances del programa de control horari AtlasTime, que permet gestionar el nombre de dies lliures i de vacances assignats al personal. En l’àmbit de l’Administració Pública, aquest mòdul és de gran utilitat per dur el control dels anomenats “moscosos“, dies d’assumptes propis que els funcionaris poden prendre’s al llarg de l’any.

El mòdul de control de vacances permet:

  • Informar de les vacances realitzades i pendents de cada empleat a una data determinada (vegeu l’exemple d’informe de més avall).
  • Programar, per a cada empleat, el nombre de dies de vacances i/o dies lliures disponibles per a cada any.
  • Traspassar automàticament d’un any a l’altre aquells dies que no s’hagin gaudit permetent, si es vol, limitar el nombre de dies traspassats i establir la data fins a la qual poden recuperar-se (caducitat).
  • Dur un control d’”hores lliures”, és a dir, períodes de temps dins de la jornada de treball que els empleats poden utilitzar per assumptes personals.

La figura següent mostra un exemple d’informe de l’estat de les vacances del personal per a una data determinada. Hi apareixen, per a cada empleat:

  • La informació dels dies i hores traspassats de l’any anterior al present.
  • Els dies i hores propis de l’any en curs.
  • Els dies i hores realitzats fins a la data i els que encara hi ha disponibles per realitzar.

A més, juntament amb el sistema de peticions d’AtlasTime que vam comentar en la nostra anterior entrada al blog, les empreses i les administracions públiques poden automatitzar dràsticament tot el procés de sol·licitud, control i aprovació de vacances i dies lliures.

Vull sol·licitar més informació

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Google+0
Claudi Martínez

Autor: Claudi Martínez

Claudi se incorporó a ImesD en 2003. Empezó realizando proyectos de mejora de las terminales de control horario y accesos, y posteriormente introdujo la tecnología de reconocimiento de huellas dactilares. Actualmente se encarga del diseño y desarrollo de la nueva gama de relojes de fichar y de programas ImesD. Puedes seguir sus publicaciones en Google+ o Twitter.