Control de l’absentisme laboral

Segons el 4t informe sobre absentisme realitzat per Adecco el 2015, l’absentisme laboral suposa un cost de 4.503 milions d’euros a les empreses en concepte de la prestació econòmica que se satisfà durant els primers dies de baixa, i s’estima que la taxa d’absentisme és d’un 4,4%, o dit d’una altra manera, per cada 1000 hores laborables, cada treballador deixa de treballar-ne 44.

El mateix informe destaca que l’absentisme no justificat és un gran problema per algunes empreses, i representa un 0,7% de les hores no treballades, segons les últimes dades disponibles. A títol d’exemple, en una empresa de 100 empleats que treballen anualment 1750 hores, s’estarien pagant un total de 53,9 hores que no es treballen de manera injustificada, sense comptar els costos indirectes que aquest absentisme pot produir degut a la pèrdua en eficiència, operativitat i rendibilitat. D’altra banda, l’informe posa de manifest que controlar i mesurar amb regularitat el nivell d’absentisme fraudulent és vist per les empreses com quelcom que pot resultar difícil i costós, motiu pel qual s’acaba tenint certa permissivitat al respecte.

No obstant, des del nostre blog i com experts en sistemes de control horari i presència, hem d’informar que el control i mesura de l’absentisme fraudulent poden no resultar tan costosos com suposen algunes empreses. Seguint amb l’exemple anterior, una fuga incontrolada de 53,9 hores anuals de treball, a 20 euros l’hora, provoca com a mínim unes pèrdues de 1.000 euros a l’any. D’altra banda, un sistema automatitzat de control horari i presència pot tenir un cost fins a 4 cops inferior.

Control horari: l’eina per controlar l’absentisme laboral

El control horari és una disciplina que té, entre altres objectius, el de controlar amb precisió l’absentisme que es pot produir en una empresa. Mitjançant rellotges de fitxar electrònics i un software especialitzat, poden generar-se informes detallats sobre les absències justificades i injustificades, donant així la possibilitat de conèixer en tot moment si els treballadors estan complint amb l’horari que els correspon.

kit-control-horari-absentisme-rellotge-de-fitxar

Exemple de solució econòmica de rellotge de fitxar i software de control horari

Informe de control d'absentisme

Exemple d’informe avançat de control d’absentisme

Una eina de diagnòstic

Tot i la seva naturalesa com a eina de control de l’absentisme dels treballadors, un sistema de control horari pot ser utilitzat també per detectar els motius pels que es produeix aquest absentisme i actuar en conseqüència per minimitzar-lo. No només ens referim a mesures recriminatòries que poden prendre’s cap a aquells que generin més absentisme, sinó a plantejar-se una millor distribució del temps de treball amb la finalitat de conciliar la vida personal i laboral. En aquest sentit, els nostres sistemes de control horari permeten definir horaris amb flexibilitat d’entrada i sortida de la feina, mantenint alhora el control que es treballin les hores teòriques de cada jornada.

 Opcions per a tot tipus d’empreses i necessitats

Solucions econòmiques Solucions avançades

 Dubtes? Contacta amb nosaltres!

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Google+0
Claudi Martínez

Autor: Claudi Martínez

Claudi se incorporó a ImesD en 2003. Empezó realizando proyectos de mejora de las terminales de control horario y accesos, y posteriormente introdujo la tecnología de reconocimiento de huellas dactilares. Actualmente se encarga del diseño y desarrollo de la nueva gama de relojes de fichar y de programas ImesD. Puedes seguir sus publicaciones en Google+ o Twitter.